Behandling av personopplysninger hos Norsk Refinansiering AS


Norsk Refinansiering AS forplikter seg til å beskytte vi ditt personvern, og vi sørger for at du føler deg trygg som kunde hos oss. Vi behandler derfor dine personopplysninger i samsvar med personvernforordningen (General Data Protection Regulation, GDPR).

Norsk Refinansiering AS vil kun benytte seg av personopplysninger som kan knyttes til søknader i forbindelse med lån og refinansiering av lån, samt andre tjenester som er direkte relatert til dette. Personopplysninger behandles også for å oppfylle regulatoriske krav.

Det at du oppgir dine personopplysninger, er nødvendig for inngåelse og administrasjon av avtaler, samt nødvendig for å kunne behandle lånesøknader og søknader om refinansiering. Dette omfatter kun den behandlingen som skjer på grunnlag av det rettslige grunnlaget for kontrakten. Hvis du ikke oppgir dine personopplysninger, vil vi ikke kunne oppfylle våre forpliktelser i forbindelse med lånesøknadene. At du oppgir personopplysninger til oss er ikke et lovkrav, men visse formål med behandlingen kan skje på grunnlag av en juridisk forpliktelse.

Personopplysninger i forbindelse med søknad om refinansiering eller lånesøknad. 

 
Formålet med personopplysningene Behandling av søknad om refinansiering  eller lånesøknad
Personvernopplysninger som blir behandlet Navn
Personnummer
Kontaktinformasjon (adresse, e-post og telefonnummer)
Økonomiske forhold som: lån, kreditthistorikk, husholdningsutgifter, inntekt, informasjon om bolig som skal belånes
Informasjonskilder Informasjon innhentes fra Kunden.
Adresseopplysninger innhentes via Folkeregisteret
Kredittopplysninger innhentes fra kredittopplysningsselskap (etter Kundens samtykke).
Opplysninger om eiendom hentes fra Eiendomsverdi og Eiendomsregistret
Informasjon om nåværende og tidligere boretter innhentes også fra respektive borettslag
Inntektsopplysninger kan innhentes fra arbeidsgiver (etter Kundens samtykke)
Informasjon om Kundens kreditter innhentes fra Gjeldsregisteret, banker og/eller andre kredittinstitusjoner og kreditorer.
Informasjon fra andre myndigheter innhentes også (etter Kundens samtykke) for å få oversikt over Kundens gjelds- og inntektssituasjon.
Behandlingsgrunnlag Oppfyllelse av søknad om refinansiering eller lånesøknad.
Lagringstid Dersom den registrerte innvilges lån, lagres personopplysningene så lenge avtaleforholdet varer, og deretter maksimum i 10 år med hjemmel i lov.
Personopplysninger kan lagres i lengre perioder enn det som er nevnt ovenfor dersom Kunden har samtykket til det
 

Personopplysninger i forbindelse med lovgivning i forbindelse med lover og regelverk om hvitvasking og anti-terror. 

 
Formålet med personopplysningene Overholdelse av kravene i hvitvaskingsloven og loven mot finansiering av terror.
Personvernopplysninger som blir behandlet Navn
Personnummer
Kontaktinformasjon (adresse, e-post og telefonnummer)
Økonomiske forhold som: lån, kreditthistorikk, husholdningsutgifter, inntekt, mm.
Informasjonskilder Informasjonen hentes inn fra Norsk Refinansiering AS sitt kundesystem
Behandlingsgrunnlag Oppfyllelse av rettslig forpliktelse eller annet myndighetsvedtak
Lagringstid Personopplysninger oppbevares i ti år dersom det er nødvendig for å forhindre, avdekke eller etterforske hvitvasking eller terrorfinansiering.


Personopplysninger i forbindelse kontroll av kunder mot PEP og sanksjonslister. 

 
Formålet med personopplysningene Overholdelse av kravene finansavtale loven om kontroll av PEP og sanksjonslister.
Personvernopplysninger som blir behandlet Navn
Personnummer
Informasjonskilder Informasjonen hentes inn fra Norsk Refinansiering AS sitt kundesystem og kontrolleres mot PEP og sanksjonslister.
Behandlingsgrunnlag Oppfyllelse av rettslig forpliktelse eller annet myndighetsvedtak for å sikre at det ikke er utilstrekkelige vilkår for å utføre visse tjenester i forbindelse med låneesøknadsbehandling
Lagringstid Personopplysninger oppbevares i ti år dersom det er nødvendig for å forhindre, avdekke eller etterforske hvitvasking eller terrorfinansiering.
 

Brukerens rettigheter

Du som kunde har en rekke rettigheter i henhold til GDPR. Avsnittet nedenfor gir informasjon om hva slags rettigheter som gjelder


Sletting av personopplysninger

Du har krav på å få dine personopplysninger slettet ved følgende tilfeller:

 • Dersom det ikke lenger er grunnlag for å oppbevare personopplysningene dine.
 • Dersom Norsk Refinansiering AS behandler personopplysningene dine fordi du har gitt samtykke, og du trekker tilbake samtykket
 • Om behandlingen skjer for direktemarkedsføring og du motsetter deg at opplysningene behandles
 • Dersom du benytter deg av dinrett til å protestere mot bruk av personopplysningene dine
 • Dersom personopplysningene er behandlet ulovlig

Norsk Refinansiering AS har rett til å beholde personopplysninger, til tross for begjæring om sletting, dersom det foreligger et nødvendig behandlingsgrunnlag. Dette kan være rettslig forpliktelse om – eksempelvis - hvitvaskingsloven, eller for å etablere, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Dersom du ønsker dine personopplysninger slettet, kan du sende en e-post til post@norskrefinansiering.no. Du vil bli bedt om å identifisere deg for å verifisere at du har sendt forespørselen.

Krav til retting eller supplering av personopplysninger

Personopplysningene som Norsk Refinansiering AS behandler om deg skal være korrekte og aktuelle. Hvis du finner ut at Norsk Refinansiering AS behandler opplysninger om deg som er uriktige, kan du kreve retting. Du må kunne sannsynliggjøre at opplysningene er uriktige, og hva som er korrekt.

Hvis du ønsker å be om retting av dine personopplysninger, eller be om informasjon som du har oppgitt i forbindelse med din lånesøknad, er du velkommen til å kontakte din saksbehandler eller Norsk Refinansiering AS sin kundeservice på: 21 00 76 30

Du kan også sende en epost til post@norskrefinansiering.no

Rett til innsyn

Du har rett til å vite om Norsk Refinansiering AS behandler dine personopplysninger, hvorfor de blir behandlet, og hvilke opplysninger som er lagret om deg. Innsynsretten innebærer at du kan be Norsk Refinansiering AS om kopi av dataene i tillegg til informasjon om:

 • Hvilke kategorier av opplysninger har Norsk Refinansiering AS lagret
 • Hva personopplysningene brukes til
 • Hvor lenge opplysningene vil bli lagret
 • Har eller vil Norsk Refinansiering AS utlevere opplysningene, og hvem er i så fall mottaker(e)
 • Hvor har Norsk Refinansiering AS innhentet opplysningene fra

Dersom du ønsker å benytte deg av innsynsretten, kan du sende en e-post til post@norskrefinansiering.no. Du vil bli bedt om å identifisere deg for å verifisere at du har sendt forespørselen.

Vær oppmerksom på at det kan være informasjon du ikke har tilgang til, for eksempel hvis det er til skade for andre. Det kan også være tilfeller hvor du ikke har krav på kopi av selve dokumentet der dine personopplysninger kommer frem. Norsk Refinansiering AS har også etter hvitvaskingsloven § 32 rett til å ikke dele opplysninger som kan vanskeliggjøre overholdelse av samme lov.

Rett til begrensning

I noen tilfeller har du krav på at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. I så fall kan personopplysningene dine lagres, men ikke brukes til noe.

I følgende situasjoner kan du kreve begrensning av behandling av personopplysninger:

 • Du mener opplysningene lagret om deg er feilaktige. Mens Norsk Refinansiering AS kontrollerer opplysningene, kan behandlingen begrenses i en periode.
 • Du har brukt din rett til å protestere, og Norsk Refinansiering AS holder på å avgjøre om innsigelsen din skal tas til følge.

Du kan også bruke retten til begrensning for å hindre at personopplysningene dine slettes. Det gjelder i disse tilfellene:

 • Personopplysninger behandles ulovlig og skal slettes, men du ønsker at bruken av dem begrenses i stedet for at de slettes.
 • Norsk Refinansiering AS skal slette opplysningene fordi de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Du har behov for opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav og ønsker derfor at de lagres.

Ved en begrensning vil personopplysningene dine bli merket slik at de kun kan behandles for bestemte formål. Når begrensningen utløper, vil du bli informert. Når behandlingen av personopplysninger er begrenset, skal Norsk Refinansiering AS lagre opplysningene, men ikke bruke dem til noe uten ditt samtykke. Det finnes noen få unntak, blant annet dersom virksomheten trenger opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav eller for å verne en annen persons rettigheter.

Dersom du ønsker å benytte deg av retten til å begrense dine personopplysninger, kan du sende en e-post til post@norskrefinansiering.no. Du vil bli bedt om å identifisere deg for å verifisere at du har sendt forespørselen.

Retten til å protestere

Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, dersom det rettslige grunnlaget for behandlingen er en interesseavveining, dvs for profilering, opptak av samtaler og direkte markedsføring.

I så fall har Norsk Refinansiering AS rett til å behandle opplysningene kun hvis det kan påvises legitime grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis databehandlingen finner sted for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Ved bruk av retten til å protestere vil du bli informert om grunnlaget for behandlingen samt de vurderinger som er gjort ved interesseavveiningen.

Dersom du ønsker å benytte deg av retten til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, kan du sende en e-post til post@norskrefinansiering.no. Du vil bli bedt om å identifisere deg for å verifisere at du har sendt forespørselen

Rett til flytting av personopplysninger (dataportabilitet)

Du har rett til å be om at utlevering av personopplysningene som Norsk Refinansiering AS behandler om deg, som behandles ved samtykke eller for å oppfylle en avtale du har inngått med Norsk Refinansiering AS. Informasjonen skal overleveres til et strukturert, maskinlesbart og vanlig brukt format. Du kan også kreve at personopplysningene dine overføres direkte til en annen behandlingsansvarlig der det er teknisk mulig. 

Hvis du ønsker å benytte deg av retten til dataportabilitet, kan du sende en e-post til post@norskrefinansiering.no. Du vil bli bedt om å identifisere deg for å verifisere at du har sendt forespørselen.

Tilbaketrekning av samtykke

Du kan når som helst trekke tilbake samtykke ditt, for databehandlingen skjer med bakgrunn og støtte fra samtykket. Du kan lese mer om hvordan vi håndterer informasjonskapsler og endre eller trekke tilbake ditt samtykke til informasjonskapsler i våre retningslinjer for informasjonskapsler. Dersom du ønsker å benytte deg av retten til å trekke tilbake samtykket ditt for evaluering av markedsføringskampanjer og andre informasjonskapsler, kan du gjøre dette selv på denne siden.

Tidsfrister

Din forespørsel vil bli behandlet så snart som mulig, og senest en måned etter at forespørselen er mottatt. Ved behov kan svarfristen forlenges med to måneder, og du vil bli informert om årsaken til forsinkelsen.

Automatisk beslutningstaking og profilering

Norsk Refinansiering AS benytter profilering som en del av grunnlaget for å bestemme hvilken bank og lånerente som kan tilbys Kunden. Opplysninger som brukes er antall betalingsanmerkninger, deres størrelse, og om Kunden har vært gjenstand for konkurs eller andre hendelser som kan begrense muligheten for godkjent lånesøknad..

Dersom du ønsker å bestride avgjørelsen, eller ønsker at en lånerådgiver skal vurdere den, kan du kontakte din så er du velkommen til å kontakte din lånerådgiver eller Nors Refinansiering AS sin kundeservice på: 21 00 76 30.

Du kan også sende forespørselen din på e-post til post@norskrefinansiering.no

Automatiserte beslutninger

Norsk Refinansiering AS bruker ikke automatiserte beslutninger.

 

Personvernombud

Norsk Refinansiering AS har oppnevnt et personvernombud som har som oppgave å overvåke at virksomheten følger reglene om beskyttelse og behandling av personopplysninger. 
Norsk Refinansiering AS sitt  personvernombud kan nås via:
E-post: okonomi@norskrefinansiering.no
Adresse: Trelastgata 21, 0191 Oslo 

For spørsmål, klager eller henvendelser angående Norsk Refinansiering AS behandling av personopplysninger, vennligst ta kontakt med personvernombudet via mailen ovenfor