Anti hvitvask- og terror-finansiering


Som en aktør innenfor finans i det norske markedet har Norsk Refinansiering AS et lovpålagt ansvar for å kontrollere transaksjoner med tanke på hvitvasking og terrorfinasiering, hvitvaskingsloven (LOV-2018-10-15) 
 

Hva er hvitvasking og terrorfinansiering?

Anti-hvitvasking og terrorfinansiering (AML/CFT) er en samling av tiltak og prosedyrer som er utformet for å hindre og oppdage aktiviteter knyttet til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Disse tiltakene er implementert av myndigheter, finansinstitusjoner og andre relevante aktører for å forhindre at kriminelle eller terrororganisasjoner bruker det finansielle systemet til å skjule penger fra kriminell virksomhet eller for å finansiere terroraktiviteter.

Her er en nærmere forklaring på begrepene:

 1. Hvitvasking av penger: Hvitvasking av penger er en prosess der inntekter som er oppnådd gjennom ulovlige aktiviteter (for eksempel narkotikahandel, korrupsjon, menneskehandel, skatteunndragelse osv.) blir forsøkt gjort "rene" ved å føre dem gjennom en rekke transaksjoner for å skjule deres opprinnelse. Hensikten er å gi inntrykk av at pengene kommer fra lovlige kilder. Dette gjør det vanskeligere for myndighetene å spore midlene tilbake til deres kriminelle opphav.

 2. Finansiering av terrorisme: Finansiering av terrorisme refererer til handlingen av å tilveiebringe økonomiske midler eller ressurser som brukes til å støtte terroristiske aktiviteter. Dette kan omfatte pengedonasjoner, pengeoverføringer, bruk av falske veldedighetsorganisasjoner eller andre metoder for å skaffe midler til å finansiere terrorhandlinger.

For å bekjempe disse truslene og beskytte det internasjonale finansielle systemet, har mange land innført strenge AML/CFT-lover og -regler. Disse tiltakene krever at finansinstitusjoner, som banker, forsikringsselskaper, investeringsselskaper og andre finansielle tjenesteleverandører, gjennomfører nøye identifisering av kundene sine, overvåker transaksjoner og rapporterer mistenkelige aktiviteter til relevante myndigheter. Videre krever AML/CFT-regelverket at selskaper utfører risikovurderinger, opplæring av ansatte og implementerer interne kontroller for å oppdage og forhindre hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Dette er en viktig innsats for å bevare den økonomiske stabiliteten og sikkerheten i samfunnet.

 

Hvorfor må Norsk Refinansiering kontrollere for hvitvask og terror? 


Vi er lovpålagt i henhold til hvitvaskingsloven (LOV-2018-10-15) som et finansiellt foretak å identifisere og vurdere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering. Denne loven baserer seg på et hvitvaskingsdirektiv fra EU, og for Norsk Refinansiering innebærer det at vi må ha god kunnskap om våre kunder og deres transaksjoner.

Vi plikter derfor å jobbe aktivt for å hindre, oppdage og anmelde det vi identifiserer som forsøk på hvitvasking til Økokrim.Vi gjør dette ved blant annet å kontrollere din identitet, stille kontrollspørsmål når du åpner en konto hos oss og ved å utføre transaksjonskontroller i etterhånd. Hvis du ikke kan identifisere deg eller svare på eventuelle spørsmål, kan ikke vi i Norsk Refinansiering utføre den tjenesten du ønsker at vi skal utføre for deg.

Samtlige av våre saksbehandlere,samt ledelsen, i Norsk Refinansiering har gjennomført bransjestandards opplæring for anti hvitvask og terrorfinasiering. Alle opplysninger du gir til oss er underlagt taushetsplikt, og de blir behandlet konfidensielt med tanke på ditt personvern, så dine opplysninger er trygge hos oss. 
 

Politisk eksponert person (PEP)


Hva er en politisk eksponert person?

En PEP - Politisk Eksponert Person - refererer til en person som innehar en høy offentlig stilling eller jobber i en viktig politisk rolle. Begrepet "Politisk Eksponert Person" er ofte brukt i sammenheng med anti-hvitvasking (AML) og antikorrupsjonsforanstaltninger.

Når det gjelder finansiell regulering, spesielt innenfor bank- og finanssektoren, anses Politisk Eksponerte Personer for å være en høyrisikogruppe på grunn av deres politiske stillinger eller stillinger i offentlige organer. Dette er fordi de kan være mer utsatt for korrupsjon, hvitvasking av penger eller ulovlige finansielle transaksjoner.

Typiske eksempler på Politisk Eksponerte Personer inkluderer statsledere, regjeringsmedlemmer, parlamentsmedlemmer, høytstående embetsmenn og militære ledere. I noen tilfeller kan også nære familiemedlemmer eller nærtstående assosierte med disse personene bli ansett som Politisk Eksponerte Personer.

Finansinstitusjoner og andre selskaper som er underlagt AML-regler, har ofte spesielle retningslinjer og tiltak for å identifisere, overvåke og rapportere transaksjoner som involverer Politisk Eksponerte Personer, for å sikre at de ikke brukes til ulovlige formål, som hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme.

Eksponerte Personer (PEPer) kan tilhøre en rekke organisasjoner og institusjoner avhengig av landets politiske system og administrasjon. Her er noen eksempler på organisasjoner som PEP-personer kan tilhøre:

 1. Statsoverhoder: Presidenter, statsministere, monarker, keisere, etc.

 2. Regjeringsmedlemmer: Ministre, viseministre, statssekretærer, etc.

 3. Parlamentet: Medlemmer av nasjonale parlament, kongresser eller representanter.

 4. Høyesterett og høyesterettsdommere.

 5. Militære ledere: Generaler, admiraler, forsvarsministre, etc.

 6. Sentralbanksjefer og andre høytstående finansielle myndighetspersoner.

 7. Ambassadører og diplomater.

 8. Medlemmer av politiske partier og politiske organisasjoner.

 9. Styremedlemmer i statseide selskaper og offentlige institusjoner.

 10. Lederne av internasjonale organisasjoner eller mellomstatlige organisasjoner.

 11. Lederne av større politiske og ideologiske organisasjoner.

 12. Medlemmer av regjeringsråd og utvalg.

Videre er det viktig å merke seg at noen land og jurisdiksjoner kan ha litt forskjellige definisjoner av hvem som anses som en Politisk Eksponert Person, og listen ovenfor er ikke uttømmende. Det er viktig for finansinstitusjoner og selskaper å være oppmerksomme på nasjonale retningslinjer og lovgivning knyttet til PEP-identifikasjon og overholdelse av anti-hvitvaskingsregler.

 

Nært familiemedlem og forbindelse til PEP

Begrepet "nært familiemedlem" og "nær forbindelse" av en Politisk Eksponert Person (PEP) refererer til personer eller enheter som har tette personlige eller forretningsmessige bånd til PEP-en. Disse personene og enhetene er også utsatt for høyere risiko når det gjelder hvitvasking av penger og korrupsjon, da de kan bli brukt til å lette ulovlige transaksjoner.

Definisjonen av "nært familiemedlem" og "nær forbindelse" kan variere noe avhengig av landets lover og forskrifter, men generelt kan det inkludere følgende:

 1. Nært familiemedlem:

  • Ektefelle eller registrert partner.
  • Barn, enten biologiske, adopterte eller stebarn.
  • Foreldre, enten biologiske, adopterte eller steforeldre.
  • Søsken, både hel- og halvsøsken.
  • Besteforeldre eller barnebarn.
 2. Nær forbindelse:

  • Forretningspartnere eller medarbeidere som er nært knyttet til PEP-en.
  • Juridiske enheter (for eksempel selskaper) der PEP-en eller nære familiemedlemmer har en betydelig eierandel eller kontroll.

Det er viktig å merke seg at definisjonene av "nært familiemedlem" og "nær forbindelse" kan variere fra land til land, og noen jurisdiksjoner kan ha utvidede definisjoner som inkluderer flere relasjoner og tilknytninger.

For å bekjempe hvitvasking av penger og korrupt praksis, har mange land innført anti-hvitvaskingslover og -regler som krever at finansinstitusjoner og andre virksomheter identifiserer og overvåker PEP-er og deres nære familiemedlemmer og nær forbindelser for å forebygge potensiell misbruk av deres posisjoner.
 

 CFO & Compliance ansvarlig

Norsk Refinansiering AS har en ansvarlig for økonomi og compliance som har som oppgave å overvåke at virksomheten følger opp lovene og kontrollen av hvitvask og terrorfinansiering, samtidig som beskytter personvernet i tråd med reglene om beskyttelse og behandling av personopplysninger. 


Hvis du har noen ytterligere spørsmål i forbindelse med anti hvitvask og terrorfinansiering, samt PEP personer, vennligst ta kontakt med: 
E-post: okonomi@norskrefinansiering.no
Adresse: Trelastgata 21, 0191 Oslo